УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА  ЗА  ЧЕТВЪРТА  ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА  ДО 2017 ГОД.

УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА  ЗА   ЧЕТВЪРТА  ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА  ДО 2017 ГОД.
 

"Буквички обични–низ от мъниста"1 "-Умниче  математиче" 1

 

   

Учебна книжка по Български език и литература и Математика

Цена 8,00 лв.

      
"УМНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ"  №2- "БУКВИЧКИ ОБИЧНИ"  №2
          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна книжка по Български език и литература и  Математика

Цена 8,00 л

 
 
 
"МАЙЧИЦА  СВЯТА Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА" И  "ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ" №1
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 Учебна  книжка  по  природен свят, изобразително изкуство и конструктивно-технически дейности
Цена:8.00 ЛВ.
 
 
 
"СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ Е НАШЕТО ДЕТЕ"- "ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ" №2
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Учебна книжка  по социален свят, изобразително изкуство и конструктивно- технически дейности
             Цена:10 лв.
 
 
 
 
 
Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
 

СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ-НАШЕТО ДЕТЕ
ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №2

Програмна система
„Дете със златно сърчице”

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Социален свят”, „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически дейности”. Учебната книжка е с две лица – формат А4.
Одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.
В книжка „Слънчице в телце-нашето дете” са развити темите от четирите ядра на образователно направление „Социален свят”: „Общуване с околните и самоутвърждаване”, „Предметна среда”, „Здравословна и социална среда” и „Културни и национални цености”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” - „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема.

    

 „Пъстро моливче джудже с изполющено носле - №1” е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно - технически и битови дейности”, които са свързани с природния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно – технически дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.Помагалото е съобразено с програмата на МОН. /Предстоящо внасяне за одобрение/

Цена на книжката – 10.00 лв.

Основна цел при изготвяне на книжката е била - възпитание чрез познание. Възпитание нравстено, патриотично, естетическо. Темите са богато и реалистично илюстровани с големи възможности за диалог и активно участие на децата при изпълнение на интересни и забавни индивидуални задачки.

„Пъстро моливче джудже с изполющено носле” №2 е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности”, които са свързани със социалния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.
Цена на книжката – 10.00 лв.

 


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Програмна система „Дете със златно сърчице“

Автори:
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице”
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти:
проф.д.п.н. Пламен Радев,
доц. д-р Надежда Маджирова, дмн 

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система.
Представена е философията на ПС и основните й цели: да покрие изискванията на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, да обогати света на детското познание върху основата на детската чувствителност, да насочи познанието в активен възпитателен процес с крайна цел – Дете със златно сърчице.

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: окуражаващо детето възпитание; осигуряване на единство от ново педагогическо мислене и действие; ориентиране на педагогическото общуване към детските чувства и към позитивна перспектива на развитие; акцентиране на възпитателната стойност на знанието; технология на педагогическото взаимодействие; педагогическата любов като метод за възпитание и обучение на детето.

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/.

За първи път в Книга за учителя на ПС “Дете със златно сърчице“ се предлага “Методика за изследване на емоционално-нравствената отзивчивост у 6-7 годишното дете” на доц. Е.Събева, като критерии за възпитаност на детето.

За психологическото въздействие върху детето на ПС ”Дете със златно сърчице” може да прочетете ОЦЕНКА на доц.д-р Надежда Маджирова, дмн - Ръководител на Катедра по Психиатрия и медицинска психология при МУ-Пловдив.


Цена на книгата – 6,00 лв. 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

Учебните  книжки са  разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи на учебните книжки за подготвителна група, което ги прави изключително лесно приложими в условията на смесени възрастови групи.
Издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.