Програмна система 

„ДЕТЕ  СЪС  ЗЛАТНО  СЪРЧИЦЕ”

ПС »Дете със златно сърчице» е с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Тази цел на предучилищното образование е достижима само със силата на безграничната обич към детето - тази, която отваря врати и прави чудеса.

Приемането на детето такова, каквото е, авансираното в него доверие и заявената педагогическа обич са трите скъпоценни  камъка на програмна система „Дете със златно  сърчице”,които отварят детето за диалог и го правят уверено и сигурно в по-нататъшния му път на устойчиво развитие.
Познавателните книжки саситуирани, следвайки годишното разпределение от «Книгата за учителя» за съответната  група. За всяка седмица в годишното разпределение е изведена възпитателна задача, която е отразена в познавателните книжки и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления. Холистичният принцип, който е изключителен приоритет при разработването на цялата програмна система, както и възпитателният акцент на седмичното разпределение, дават големи възможности на учителя, да интегрира педагогически ситуации от различни  образователни направления. 

Познавателните книжки за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните задачи, което први изключително лесно прилагането им в словията на разновъзрастовите групи.

 


Приоритети на ПС „Дете със златно сърчице”

 

  1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице” поставя акцент върху аксиологичните измерения на предучилищното образование.
  2. Художественото и техническо изпълнение на познавателните книжки и на придружаващия ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.
  3. Създадена е реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и за трансформиране на знанията в компетентности.
  4. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.
  5. Акцентира се върху социално-емоционалното развитие на детето като предпоставка за личностна готовност за училище.
  6. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като  педагогическото взаимодействие се основава и на игри с изработените от децата материали и най-вече с подвижните букви за 5-6-годишните, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.
  7. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на учителя и акцентира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.
  8. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.
  9. В технологичен план програмната система е позитивно-насърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

 

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.


Доц. д-р. Елена Събева

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

ПРЕВЕДИ СТРАНИЦАТА: